We may name these as debility, anaemia, plethora, cochexio,neuratoxia, toxaemia, and fever.