China

Frit:

I

Stone.............     6 parts

Niter.............     2 parts

Borax.............   12 parts

Flint..............     4 parts

Pearl ash..........     2 parts

To mill:

Frit...............24 parts

Stone.............15.5 parts

Flint.............. 6.5 parts

White lead.........31 parts

II

Frit:

Stone.............   24 parts

Borax.............   53 parts

Lynn sand.........   40 parts

Feldspar...........   32 parts

Paris white........   16 parts

To mill:

Frit...............   90 parts

Stone.............   30 parts

White lead.........   90 parts

Flint..............     4 parts

Glass.............     2 parts

III

Frit:

Stone.............   50 parts

Borax.............   40 parts

Flint..............   30 parts

Flint glass.........   30 parts

Pearl barytes......   10 parts

To mill:

Frit............. 160 parts

Red lead........     30 parts

Enamel blue.....         0.5 part

Flint glass.......       2 parts

IV

Frit:

Borax............   100 parts

China clay.........   55 parts

Whiting..........     60 parts

Feldspar..........     75 parts

To mill:

Frit..............200 parts

China clay........   16 parts

White clay........     3.5 parts

Stone............     3 parts

Flint............     2 parts

V

Frit:

Stone.............   40 parts

Flint..............   25 parts

Niter.............   10 parts

Borax.............   20 parts

White lead.........   10 parts

Flint glass.........   40 parts

To mill:

Frit..............   145 parts

Stone............     56 parts

Borax............     16 parts

Flint.............     15 parts

Red lead.........     60 parts

Flint glass........       8 parts

Earthenware

Frit:

I

Flint.............   108 parts

China clay........     45 parts

Paris white.......     60 parts

Borax............     80 parts

Soda crystals......     30 parts

To mill:

Frit..............   270 parts

Flint.............     20 parts

Paris white........ 15 parts

Stone............. 80 parts

White lead......... 65 parts

II

Frit:

Flint..............   62 parts

China clay.........   30 parts

Paris white.........   38 parts

Boracic acid.......   48 parts

Soda crystals.......   26 parts

To mill:

Frit..............   230 parts

Stone............   160 parts

Flint.............     60 parts

Lead.............   120 parts

III

Frit:

Stone............     56 parts

Paris white.......     55 parts

Flint.............     60 parts

China clay........     20 parts

Borax............   120 parts

Soda crystals......     15 parts

To mill:

Frit..............   212 parts

Stone............   130 parts

Flint.............     50 parts

Lead.............   110 parts

Stain as required.

IV

Frit:

Stone............   100 parts

Flint.............     44 parts

Paris white.......     46 parts

Borax............     70 parts

Niter............     10 parts

To mill:

Frit..............   200 parts

Stone............     60 parts

Lead.............     80 parts

Pearl White Glaze

Frit:

Flint.............     50 parts

Stone............   100 parts

Paris white........     20 parts

Borax............     60 parts

Soda crystals......     20 parts

To mill:

Frit..............178 pounds

Lead............. 55 pounds

Stain............. 3 ounces

Opaque Glaze

Frit:

Borax.............74 parts

Stone.............94 parts

Flint..............30 parts

China clay.........22 parts

Pearl ash.......... 5.5 parts

To mill:

Frit...............175 parts

Lead.............. 46 parts

Flint.............. 10 parts

Oxide of tin........ 12 parts

Flint glass......... 12 parts

Glaze for Granite

Frit:

I

Stone............   100 parts

Flint.............     80 parts

China clay........     30 parts

Paris white.......     30 parts

Feldspar..........     40 parts

Soda crystals......     40 parts

Borax............     80 parts

To mill:

Frit..............   360 parts

Flint.............     50 parts

Stone............     50 parts

Lead.............     80 parts

II

Frit:

Borax............   100 parts

Stone............     50 parts

Flint.............     50 parts

Paris white.......     40 parts

China clay........     20 parts

To mill:

Frit..............   210 parts

Stone............   104 parts

Flint.............     64 parts

Lead.............     95 parts

Raw Glazes

White:

I

White lead........ 160 parts

Borax............     32 parts

Stone............     48 parts

Flint.............     52 parts

Stain with blue and grind.

II

White lead.........   80 parts

Litharge...........   60 parts

Boracic acid.......   40 parts

Stone.............   45 parts

Flint..............   50 parts

Treat as foregoing.

III

White lead........ 100 parts

Borax............       4 parts

Flint. . ..........     11 parts

Cornwall stone. ...     50 parts

IV

Red lead..........   80 parts

Litharge...........   60 parts

Tincal............   40 parts

Stone.............   40 parts

Flint..............   52 parts

ROCKINGHAM GLAZES.

I

Litharge...........50 parts

Stone............. 7.5 parts

Red marl.......... 3 parts

Oxide of manganese 5 parts Red oxide of iron. . . 1 part

II

White lead......... 30 parts

Stone............. 3 parts

Flint.............. 9 parts

Red marl.......... 3 parts

Manganese........ 5 parts

III

Red lead..........   20 parts

Stone.............     3 parts

Flint..............     2 parts

China clay.........     2 parts

Manganese........     3 parts

Red oxide of iron...     1 part

Stoneware Bodies

Ball clay...........   14 parts

China clay.........   10 parts

Stone.............     8 parts

Ball clay...........     8 parts

China clay..........   5 parts

Flint..............     3 parts

Stone.............     4 parts

Ball clay...........   14 parts

China clay.........   11 parts

Flint..............     4 parts

Stone.............     5 parts

Feldspar...........     4 parts

Cane marl.........   16 parts

China clay.........   10 parts

Stone.............     9 parts

Flint..............     5 parts

Glazes

Hard glaze:

Stone.............10 parts

Flint.............. 5 parts

Whiting........... 1.5 parts

Red lead..........10 parts

Hard glaze:

Feldspar...........   25 parts

Flint.............. 5 parts

Red lead..........   15 parts

Plaster............ 1 part

Softer:

White lead.........13 parts

Flint glass.........10 parts

Feldspar...........18 parts

Stone............. 3 parts

Whiting........... 1.5 parts

Best:

Feldspar...........20    parts

Flint glass.........14    parts

White lead.........14    parts

Stone............. 3    parts

Oxide of zinc....... 3    parts

Whiting........... 1.5  parts

Plaster............ 1    part

Rockingham Bodies

Ball clay...........   20 parts

China clay.........   13 parts

Flint..............     7 parts

Stone.............     1 part

Cane marl.........   22 parts

China clay.........   15 parts

Flint..............     8 parts

Fcldspar...........     1 part